Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis se constituie în conformitate cu dispoziţiile art. 668 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare.

      Organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis

 

          Potrivit art. 668 din Legea nr. 95/2006 comisia este alcatuita din 13 membri, reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate publică judeţene şi, respectiv, ai municipiului Bucureşti, casei judeţene de asigurări de sănătate, colegiului judeţean al medicilor, colegiului judeţean al medicilor dentişti, colegiului judeţean al farmaciştilor, ordinului judeţean al asistenţilor şi moaşelor din România, un expert medico-legal, sub conducerea unui director adjunct al autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

                 Mandatul membrilor este de 4 ani, putand fi realesi la propunerea institutiei din care fac parte.

            In situatia in care timp de 90 de zile consecutiv, un membru se afla in imposibilitate de a exercita mandatul, institutia care l-a numit va desemna înlocuitorul acestuia pentru durata restantă a mandatului.

             Membrii comisiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională; să aibă cel puţin 5 ani vechime în domeniul său de activitate; să nu fi săvârşit în exercitarea profesiei un act de malpraxis stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă; să nu aibă cazier judiciar.

              Calitatea de membru al comisiei încetează în următoarele situaţii: la expirarea termenului pentru care a fost numit; prin demisie; prin revocare de către instituţia/organismul profesional care l-a desemnat; prin înlocuire.

                Pot fi intalnite si cazuri de incompatibilitate, iar pentru a nu se crea probleme in acest sens, fiecare membru al comisiei trebuie să declare dacă are vreo legătură directă sau indirectă, familială, personală, profesională ori financiară, cu vreuna dintre persoanele fizice sau juridice implicate în cazul supus cercetării.

               In cazul in care ne aflam intr-o situatie de incompatibilitate, atunci acel membru va completează o declaraţie de abţinere pentru conflict de interese în cauză şi nu poate participa la şedinţele comisiei ocazionate de cercetarea acelui caz, aceeasi procedura se aplica si in cazul expertului sau grupului de experţi desemnat.

            Comisia are următoarele atribuţii principale:

– desemnează, prin tragere la sorţi, din lista judeţeană a experţilor, un grup de experţi sau un expert, în funcţie de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului;

– repartizează dosarele cuprinzând documentaţia cazurilor cercetate experţilor desemnaţi, spre analiză şi evaluare, în vederea efectuării raportului asupra cazurilor respective;

– dacă dosarul nu conţine toate documentele necesare în vederea elucidării cazului expertizat, solicită instituţiilor abilitate, precum şi persoanei care a sesizat comisia prezentarea de documente şi de informaţii suplimentare referitoare la cazul respectiv;

– primeşte de la experţii desemnaţi, în termenul legal, rapoartele cazurilor expertizate;

– pune la dispoziţia părţilor interesate, la solicitarea scrisă a acestora, o copie a raportului experţilor şi a documentelor medicale care au stat la baza acestuia;

– verifică, înainte de a da curs sesizării, calitatea persoanei care a sesizat comisia, pe baza următoarelor documente:

– actul de identitate al persoanei care a făcut sesizarea, atunci când această persoană este aceeaşi cu persoana considerată victima cazului de malpraxis invocat;

– documentul din care rezultă dreptul de reprezentare al persoanei care se consideră victima unui act de malpraxis, atunci când sesizarea este adresată prin reprezentantul legal al acesteia;

– documente legale din care reiese calitatea de succesor al persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

– emite dispoziţii privind prezentarea de documente, situaţii, informaţii şi audieri solicitate şi considerate necesare de către experţii desemnaţi, pe parcursul cercetării cazului supus expertizării;

– stabileşte, prin decizie adoptată în maximum 3 luni de la data sesizării, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis;

comunică decizia, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării, tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului;

– întocmeşte un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii Publice până la data de 1 februarie a anului următor celui pentru care se întocmeşte acest raport;

– ţine evidenţa tuturor sesizărilor adresate comisiei şi monitorizează cazurile de malpraxis stabilite prin deciziile adoptate;

– răspunde de respectarea reglementărilor în vigoare cu privire la asigurarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor care au legătură cu cazurile deduse judecăţii;

– alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

      In ceea ce priveste activitatea comisiei membrii comisiei îşi exercită mandatul potrivit legii.

      De asemenea, acesti răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia situaţiei în care au votat împotriva unei hotărâri şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

    Sesizarea comisiei se poate face, potrivit art. 677 din Legea nr. 95/2006 in termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, exceptand faptele ce reprezinta infractiuni.

      De la primirea sesizarii, membrii comisiei verifica daca autorul este persoana indreptatita in a formula sesizarea. In cazul in care se constata ca sesizarea a fost facuta de o persoana ce nu are interes atunci comisia va respinge sesizarea ca fiind nefondată şi clasează cazul.

 

     Procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis, până în momentul sesizării instanţei, este confidenţială.  Neindeplinirea acestei conditii atrage sancţiuni profesionale şi administrative, conform dispoziţiilor legale, asupra membrilor comisiei sau experţilor desemnaţi de aceasta.

     Comisia nu intocmeste raportul, comisia primeste raportul întocmit de expertul sau grupul de experţi desemnat, aceasta analizează documentul înaintat şi stabileşte, prin decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii lui, dacă în cauză a fost sau nu un caz de malpraxis. Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, in termenul mai sus indicat.